Usługi badawcze

Badania emisji hałasu

OFERTA BADAWCZA

Badania emisji hałasu do środowiska od obiektów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Dz. U. Poz. 1542. Załącznik nr 7 Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji i urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego.

Badania akustyczne pomieszczeń obiektów budowlanych do stałego przebywania ludzi zgodnie z obowiązującymi aktami normatywnymi:

  • PN-87/B-02156 Akustyka budowlana – Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach,
  • PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana, Ochrona przed hałasem pomieszczeń, w budynkach, dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

Pomiary energetyczne poziomu emisji mocy dźwięku maszyn i urządzeń zgodnie z normą: – ISO 9614-2:1996 „Acoustics Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity. Measurement by scanning” (Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej źródła dźwięku przy wykorzystaniu natężenia dźwięku. Pomiar metodą skanowania).

Mapy hałasu wybranych powierzchni dla lokalizacji głównych źródeł emitowanego dźwięku (w tym lokalizacja mostków akustycznych) z zastosowaniem pomiarów metodami energetycznymi – wykorzystanie nieznormalizowanej metody pomiaru punktów dyskretnych niezwykle pomocnej w wyciszaniu pomieszczeń, maszyn i urządzeń.

Pomiary akustyczne do zastosowań specjalnych. Ich zakres obejmuje między innymi wykonywanie pomiarów krótkotrwałych zdarzeń akustycznych o wysokiej energii emisji fal dźwiękowych – akustyka broni palnej.

Kontakt:
dr inż. Paweł Maciąg
p.maciag@uthrad.pl