Usługi badawcze

Diagnostyka techniczna i analiza danych

OFERTA BADAWCZA

Opracowanie składów mieszanek betonowych z dodatkiem odpadów recyklingowych.

Badania i ocena mikrostruktury wyrobów wapienno-piaskowych oraz kompozytów cementowych.

Badania wybranych właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz świeżej mieszanki betonowej i zapraw.

Badania trwałości kompozytów cementowych. Badania trwałości nawierzchni drogowych sztywnych i półsztywnych.

OFERTA PROJEKTOWA

Przygotowanie kosztorysów z zakresu prac budowlanych.

Tworzenie wizualizacji koncepcji projektów budowlanych.

Przygotowanie cyklu życia obiektu budowlanego.

Współpraca przy przygotowaniu dokumentacji projektowej.

WYPOSAŻENIE

Stanowisko badawcze, składające się instrumentów służących do badania szeroko pojętej trwałości materiałów budowlanych, w tym badania właściwości świeżych i stwardniałych zapraw oraz betonów w różnych środowiskach korozyjnych.

Badania wykonywane w Katedrze obejmują: pomiary zawartości powietrza w świeżej mieszance betonowej, badanie konsystencji, gęstości objętościowej, czasu wiązania, odkształceń liniowych próbek, przepuszczalność, wytrzymałość na ściskanie itp.

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PRAC

Odporność siarczanowa zapraw zawierających popiół lotny, badanie właściwości wyrobów wapienno-piaskowych zawierających szkło recyklingowe.

Kontakt:
prof. dr hab. inż. Andrzej Kęsy
a.kesy@uthrad.pl