Usługi badawcze

Wielokryterialne badania części maszyn i materiałów

OFERTA BADAWCZA

Badania energetycznego aspektu wzrostu odporności metali na zużywanie w warunkach tarcia suchego i mieszanego.

Fizyka ciekłych kryształów, optyka dyfrakcyjna, termodynamika techniczna, napędy lotnicze. Badania dynamiki płaskich mechanizmów dźwigniowych.

Konstytuowanie materiałów specjalnego zastosowania – kompozyty ablacyjne do zastosowań termoochronnych; materiały termoizolacyjne; konstrukcyjne i funkcjonalne kompozyty polimerowe.

Modyfikacja składu powłok polimerowych mikro- oraz nanonapełniaczami, celem poprawy ich trwałości eksploatacyjnej.

Badania struktury i właściwości materiałów konstrukcyjnych.

WYPOSAŻENIE

Kamera termowizyjna Thermo Tracer NEC H2640.

Analizator dynamiczno-mechaniczny DMA/SDTA861e.

Stanowisko do badań ablacyjnych. Potencjostat/galwanostat typu Atlas 98 oraz współpracujące aplikacje.

Stanowisko do badań grubości, przyczepności do podłoża oraz odporności na zużycie warstw powierzchniowych (wirotester WIR-04, kulotester CUENTER 301 IMPOL-1 i mikroskop metalograficzny XJL – 201, 201A). Mikroskop metalograficzny Eclipse MA 200 firmy Nikon.

Mikroskop stereograficzny firmy OPTA – TECH.

Twardościomierze i mikrotwardościomierze. Znakowarka laserowa Magic Marker Laser System CTL 1516.

Testery tribologicznie: T-01, T-07, TT-3, TT-4.

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PRAC

Bezdotykowy pomiar temperatury współpracujących elementów maszyn i urządzeń oraz ocena oddziaływań termicznych w zakresie wysokotemperaturowych źródeł ciepła.

Dynamiczno-mechaniczna analiza termiczna DMA do pomiaru mechanicznych i lepko-sprężystych właściwości materiałów w funkcji temperatury, czasu i częstotliwości, podczas periodycznych zmian obciążenia.

Badania termoochronnych właściwości ablacyjnych kompozytów i nanokompozytów polimerowych w aspekcie składu fazowego.

Badanie twardości materiałów metodami Brinella, Rockwella i Vickersa w szerokim zakresie obciążeń.

Wytwarzanie nanokompozytów polimerowych.

Badania procesów tarcia i zużycia z możliwością sporządzenia kompleksowych charakterystyk tribologicznych par zużycia pracujących w warunkach tarcia suchego, jak i przy udziale smarów stałych i płynnych.

Kontakt:
dr hab. inż. Wojciech Żurowski
wojciech.zurowski@uthrad.pl

dr inż. Wojciech Kucharczyk
wojciech.kucharczyk@uthrad.pl